Min framtidsskånska
- My future "skånska"

© G. Hansson 2015

Rädda de skånska orden
- Save the Scanian words.

Ett språk kan bara överleva om det används!
- A language can only survivie if it is used!


Denna skånska ordlista är en samling ord som har bedömts ha framtidspotential. Därför har den fått namnet Hanssons framtidslista (English).

Framtidslistan består av ord som bör användas dagligen – i skolan, i sociala medier, i massmedia, på arbetsplatsen och på hemmaplan. Förhoppningen är att den skall bidra till en renässans av den mycket nyansrika och spännande vokabulär som användes här förr om åren. Bara genom att använda orden kan de överleva. (English)

Ordlistan gör inte anspråk på att vara språkvetenskaplig. Andra skånska ordlistor som sammanställts under åren innehåller många ord med ursprung i de många olika historiska skånska dialekterna - ibland med hänvisning till historia, stavning, uttal, etc. Syftet med denna ordlista är istället att påminna de yngre generationerna, och de på senare tid inflyttade, om de ord som användes allmänt i Skåne för bara en generation eller två tillbaka i tiden. (English)

Ljudexemplen är på inget sätt representativa för hela Skåne eller för något av de många dialektområdena i landskapet. Jag tillhör dock en generation som minns hur ”di gamle” pratade här för 50-60 år sedan. Ordens uttal och intonation är kanske inte helt korrekta alla gånger men de låter som jag minns dem. Ljudexemplen är enbart tänkta att ge en känsla för hur orden kunde kunde ha låtit en gång i tiden.(English)

Vad avgör om ett ord har framtidspotential? Vid bedömningen har följande kriterier beaktats:(English)

 • När det gäller urval, uttal och stavning, likosm förklaringarna, tar ordlistan avspark i det blandspråk – skånska/svenska – som talas i Skåne idag.
 • (English)
 • Orden skall ha en skånsk karaktär.
 • (English)
 • Många ord är med på listan eftersom de är mera nyansrika och användbara än motsvarande svenska ord som numera håller på att ta över språkbruket i Skåne (exempelvis det skånska ”sviskon” i stället för det svenska ”plommon” eller ”katrinplommon”).
 • (English)
 • Talspråksliknande ordstavningar har undvikits (t.ex. diftonger som ”pau” istället för ”på” vilket ofta förekommer i nerskriven talad skånska).
 • (English)
 • Ordlistan innehåller även nya ordkonstruktioner som kan bidra till att modernisera skånskan – t.ex. ”döstreg” för ”deadline”, "pjäxestropp" iställer för "bootstrap".
 • (English)
 • Listan innehåller också ord av slangkaraktär som användes av ungdomen i Skåne i mitten på 1900-talet. Bra ord som med fördel kan användas även idag. (English)

Mustighet och humor är kännetecknande för det nyansrika historiska skånska språket. Vilket Fritjof Piraten Nilsson med fördel utnyttjade i sina texter. Detta skall också avspegla sig i denna ordlista. (English)

Göran Hansson 2015

***