Map: Devolving Europe - 1982 CoEvolution


Translate this page:Regionernas Europa - en nödvändighet


Ett bidrag till den pågående
Conference on the Future of Europe.Jag är en pensionerad sjökapten och tillbringade mer än 50 år inom sjöfarten. Jag har bott med min familj på fyra kontinenter och besökt de flesta länder i världen. Under årens lopp har jag sett utbredd statlig vanskötsel och orättvis behandling små kulturgrupper och ursprungsnationer.

Jag har varit intresserad av begreppet Regionernas Europas som ett sätt att återuppliva den politiska rotkontakten mellan medborgarna och politiken. Jag har publicerat två böcker om ämnet - "EU och regionerna" (1994) och "Regionalismen inför 2000-talet" (1999).

Jag har aldrig varit direkt engagerad i det politiska livet och har heller aldrig varit medlem i något politiskt parti. Jag har röstat i allmänna val sedan 1960. Jag är som mest en engagerad medborgare.

Det måste finnas ett bättre sätt att organisera politiken på. Min förhoppning är att den pågående konferensen för Europas framtid kommer att leda fram till det "bättre sättet".

Göran Hansson © 2021


-----o-----

Kommentarer om denna presentation: Facebook

Or by email-----o-----

Stöd mig gärna genom att skriva under min framställan (petition) till den Europeiska kommissionen för ett bättre och mer demokratiskt Europa.

Skriv under här!


-----o-----

S-01

Bildtext: "Regionerna - Europas framtid."


Det är hög tid att föra politiken närmare medborgarna och medborgarna närmare politiken.-----o-----

S-02

Bildtext: "Regionerna - Europas framtid. Konceptet Regionernas Europa. Politiken närmare medborgarna. Medborgarna närmare politiken."


Europas regioner är ett koncept som kommer att stärka alla parter - såväl EU och medlemsstaterna som regionerna och de lokala nivåerna.

Det kommer också att stärka de enskilda medborgarna i Europa.-----o-----

S-03

Bildtext: "Konferensen. Ett bidrag till Konferensen om EU:s framtid - 2021."


Det är dags att tänka om i demokratifrågan. Idag förefaller det som om den statsbaserade politiken håller på att glida bort från medborgarna. Och medborgarna verkar glida bort från politiken.

Regionernas Europa - som jag ser det - är ett koncept som kan bidra till att fördjupa demokratin genom att föra medborgarna närmare politiken och politiken närmare medborgare.-----o-----

S-04

Bildtext: "Vem äger demokratin? Uppifrån och ner? eller Nerifrån och upp? Vem äger demokratin? Vem äger Politiken? Vem äger Staten? Politiken verkar ha förlorat den folkliga rotkontakten."


Lexikon: "Demokrati är ett politiskt styrsystem där människor väljer sina ledare genom att rösta på dem i val."

Det borde inte vara mer komplicerat än så.

Men vi ser hur vissa statsledningar manipulerar processen genom propaganda, mediekontroll eller genom att manipulera konstitutioner och valsystem för att passa makthavarna.-----o-----

S-05

Bildtext: "Begreppsmässig förvirring. Federalism. Regionalism. Grenar på samma demokratiträd."


Många olika beskrivningar och begrepp om regionalt självstyre har under åren cirkulerat i dialogen med statsmakterna.

Men bara två grundläggande begrepp är användbara i detta sammanhang - federalism och regionalism.

Federalismen är begränsad av statsbaserade konstitutionella ramar.

Regionalismen bygger på kontinuerliga förhandlingar och är därför mer anpassningsbar när omständigheterna förändras.

Regionalism innebär mer eller mindre autonoma regioner som en del av en flexibel och mångfacetterad politisk organisation.-----o-----

S-06

Bildtext: " Historien. Westfalen 1648. Statsgränser & Statens suveränitet."


Utmattade efter århundraden av krig och konflikter möttes år 1648 Europas ledare i Westfalen, Tyskland .

Det westfaliska fördraget var ett praktiskt avtal.

Det etablerade suveräna statsbildningar - var och en att inte blanda sig i den andras inre angelägenheter.

Det westfaliska fördraget skulle förändra den europeiska kartan och med tiden även världskartan.-----o-----

S-07

Bildtext: "Blev en modell för stater i Europa. Franska revolutionen 1789. Koncentration av politik och offentlig administration."


Den nya regimen i Frankrike använde kraften i nationalismens för att centralisera politisk makt.

Staten påstod sig vara en nation.

Därifrån har vi uttrycket "statligt nationsbygge".-----o-----

S-08

Bildtext: "Centralstaten - snabb spridning. • Ett språk • En kultur (Haute) • Ett parlament • En valuta • En militär • Ett lagsystem...med mera. Till merparten av Europa - 150 år från 1789."


Spridningen av den franska modellen på en Westfalisk plattform gick relativt snabbt.

Det tog bara 150 år för det nya konceptet att spridas till alla hörn av Europa och så småningom till resten av världen.

Därför kan man påstå att den ”moderna” staten inte är så gammal som många av oss kanske tror.-----o-----

S-09

Bildtext: "Regionerna mot historiens mörker. Regioner & lokala nivåer. Den nya staten. Den dominerande regionen blev den nya staten."

Autonoma regioner passade inte in i den nya ordningen - all makt till staten.

Flera av de gamla regionerna i Europa drevs in i historiens mörker.-----o-----

S-10

Bildtext: "Statens spridning - en våldsam affär. Den moderna staten står på ett våldsfundament. Belägringen av Gibraltar 1779. Första världskriget 1914. 1789-1800 10+ krig & konflikter. 1800-1900 54+ krig & konflikter. 1900-1945 122+ krig & konflikter. Europe blev ett slagfält."


Etableringen av den nya statsordningen i Europa blev en våldsam affär.

Europa blev ett slagfält.-----o-----

S-11

Bildtext: "Slut på krig och väpnade konflikter. Jean Monnet, fransk ekonom. Robert Schuman, fransk politiker. Schuman-deklarationen 9 Maj 1950. Inga fler krig ska]/ utgå från Europas jord. Den Europeiska unionens födelse."


Jean Monnet, en fransk ekonom, och Robert Schuman, en fransk politiker, presenterade den 9 maj 1950 Schuman-deklarationen. De föreslog en modell för fred och samarbete i Europa.

Detta datum kan därför kallas den Europeiska unionens födelsedag.

Det som sades mellan raderna i deklarationen var: inga fler krig skall utgå från Europas mark. Målet var att gör mellanstatliga krig i Europa omöjliga.-----o-----

S-12

Bildtext: "Mot den europeiska unionen - EU. Rom 1957. Amsterdam 1997. Schengen 1985. Maastricht 1993. Nice 2001. Lissabon 2009. Stegen från Kol & stålunionen till Lissabon."


Det senaste EU-fördraget togs i Lissabon 2009 - för 12 år sedan. EG (Europeiska gemenskapen), blev formellt EU (Europeiska unionen).

Dessa fördrag - Rom, Schengen, Maastricht, Amsterdam, Nice och Lissabon - skapades för att göra framtida mellanstatliga krig och väpnade konflikter i Europa omöjliga.

Kanske är detta de "steg" som grundarna tänkte på 1950.-----o-----

S-13

Bildtext: "EU - ett fredsprojekt. Min generation - född under andra världskriget - är troligen den första generationen i Europa, sedan Caesars tid, som inte har blivit utkallad att döda eller dödas i statens namn. En fantastisk prestation av den Europeiska unionen! Inga fler krig ska]/ utgå från Europas jord.”


Ett enat och sammanhängande Europa måste ses som lösningen för fred och välstånd i Europa.

Statsmakterna måste på något sätt fås att föra en konstruktiv dialog och fortsatt fredligt samarbete.

Detta är i linje med de visioner som uttrycktes i Schuman-deklarationen från 1950.-----o-----

S-14

Bildtext: "EU:s demokratiproblem. Europeiska rådet (toppmöte). Ministerrådet (rädet). Europaparlamentet. Europeiska kommissionen. Europeiska regionkommittén. Två kaptener på samma båt."


EU verkar inte inte ha fokuserat tillräckligt på 1990-talets visionära principer under de senaste tolv åren som gått sedan Lissabonfördraget 2009 .

EU -institutionerna verkar ha haft fullt upp med att få EU att fungera som det var tänkt, trots störningar som orsakats av vissa medlemsstaters regeringar, finansiella kriser och övervintrande statsnationalistiska ambitioner.

Vissa medlemsstater har sett delar av makten gå förlorad och blivit motvilliga spelare på EU-arenan.-----o-----

S-15

Bildtext: "Det demokratiska underskottet. Slutligt EU-beslut. 1-Ministerrådet. 2-EU-parlamentet. 3-Regionkommittén. 4-Coreper. 5-EU-kommissionen. 6-EU-nämnden. 7-Regeringen. 8-Riksdagen. 9-Politiska partier. Medborgarna. För hög för att medborgarna kan kunna bita över den."


Beslutsprocessen som leder till ett slutligt EU-beslut kan jämföras med en hamburgare. En hamburgare har lager av brödskivor, biffar, ostskivor, salladsblad och tomater.

Lager på lager på lager ....

Det krävs nio lager beslutsfattare innan medborgarna får sitt slutliga EU-beslut.

Dessutom har flera beslutande organ ganska dålig insyn i delar av processen.

Inte överraskande kallas ibland detta omfattande beslutssystem för ”det demokratiska underskottet”.-----o-----

S-16

Bildtext: "Ett mindre demokratiskt underskott. Slutligt EU-beslut. 1-EU-parlamentet. 2-EU:s Regionkommitté. 3-EU-kommissionen. 4-Statsparlamentet. 5-De politiska partierna. Medborgarna. En hanterbar hamburgare."

Låt oss istället utgå ifrån att vi litar på de europeiska institutionerna.

Vi har redan valda politiker i Europaparlamentet.

Låt oss anta att majoriteten av dessa är kloka människor som kollektivt fattar bra beslut.

Det blir fem demokratiska institutioner för att medborgarna skall få sitt slutliga EU-beslut.

Nu har vi en politisk "hamburgare" som medborgarna kan hantera.

EU:s demokratiska underskott har avsevärt reducerats.-----o-----

S-17

Bildtext: "Den europeiska unionens framtid? EU - Regionernas Europa - Staten - Regionerna. Tillsammans för ett mera balanserat Europa."


Starkare och mer aktiva regioner i EU:s politiska process kan leda till ett mer balanserat och demokratiskt Europa.-----o-----

S-18

Bildtext: "Statsbaserad demokrati på nedgång. Födda under årtionde. Alarm klockorna borde Ijuda på full volym! Andel personer som säger att det är "mycket viktigt" att leva i en demokrati."


Förtroendet för statsbaserad demokrati minskar bland alla åldersgrupper.

Antidemokratiska och autokratiska tendenser i vissa delar av världen kan med stor sannolikhet leda till mer folklig oro, våld, demonstrationer och protester på gator och torg.

EU:s fredsprojekt är avhängigt av stabilitet och förtroende för systemet.

Begreppet Regionernas Europas kan bidra till att återaktivera demokratin i enlighet med subsidiaritetsprincipen eftersom politiska beslut då fattas så nära medborgarna som möjligt.-----o-----

S-19

Bildtext: "Oppositionen växte. .. Vem äger demokratin? Vem äger politiken? Vem äger staten? Ett till synes evigt problem. Autokrater - Diktatorer - Deep State."


Det har skett en världsomspännande ökning av auktoritär statsnationalism, en minskande tilltro till statsbaserad demokrati och en ökande brist på förtroende för internationella juridiska avtal och överenskommelser.

Vissa grupper vill förhindra att EU blir starkare på statens bekostnad.

Risken för ett bakslag för EU-projektet är nu påtaglig.-----o-----

S-20

Bildtext: "Vid ett vägskäl... Gör min stat kraftfull igen! Denna väg? Eller denna? Sveriges grundlag: All offentlig makt utgår från folket. Ett Europa med starka stater eller ett folkets Europa?"


Medborgarna i EU står vid ett vägskäl.

Antingen stöder vi idén om den starka staten och väljer att tro på statsnationalistiska slagord som "Låt oss ta tillbaka kontrollen".

Eller så kan vi försöka återställa förtroendet för demokratin med ett mer medborgarinriktat gräsrotsinflytande på alla nivåer av politiskt beslutsfattande - det lokala, det regionala, set statligt och det europeiska.-----o-----

S-21

Bildtext: "Regionernas Europa - ett balanserat Europa. EU Regionernas Europa. Staten. Regionerna. Regionernas Europa - Medborgarnas Europa."


En decentralisering av statens funktioner - att skapa starkare regioner - skulle kunna kompensera för statens minskande inflytandet och suveränitet.

Med ökat politiskt deltagande för regionerna kan staten med dess regioner tillsammans i en vågskål och EU i den andra bilda ett mer balanserat Europa.

Starka regioner som är delaktiga och aktiva i EU-processen kan därför ses som en del av framtiden och ett nytt och mer mångsidigt Europa.-----o-----

S-22

Bildtext: "Har EU en framtid Utan dess regioner? EU Regionernas Europa. 'Tillbaka till de gamla goda tiderna!'. Den suveräna Staten. The Regions. Regionerna tillbaka till historiens mörker?"


"Låt oss ta tillbaka kontrollen!" och "Make (my State) great again!" utbrister EU -skeptiker.

De drömmer sig tillbaka om den gamla goda tiden då statens totala suveränitet var rådande.

Om dessa krafter fortsätter att stärkas kan regionerna åter riskera att tryckas tillbaka i historiens mörker.

-----o-----

S-23

Bildtext: "Tillbaka till ruta ett? Homo Europeanus. Scenariot med suveräna stater - historien upprepa sig. ."


Europa och EU är inte i kaos än.

Men det finns en risk att Europa kan återgå till att styras av de suveräna staternas historiska disparata principer.

Tillbaka till ruta ett.-----o-----

S-24

Bildtext: "Dragkamp om jordens klimat. Klimatskeptiker vs. Klimatalarmister. Kan vi lita på att staten kan lösa våra problem?"


Kan vi lita på staten för att lösa våra klimat- och miljöproblem?

Klimatskeptiker och klimatalarmister står emot varandra i dragkamp om

framtiden.

Den senaste historien tyder på att staten och det globala statssystem som den byggt under de senaste 150 åren inte förefaller vara den bästa politiska organisationen för att sköta vårt klimat och natur.

Kanske är det hög tid att föra både klimatet och naturen närmare medborgarna.

Det är dags att ge medborgarna större befogenheter att själva få bestämma hur deras närmaste omgivningar, städer, och regioner skall skötas och skyddas.-----o-----

S-25

Bildtext: "Sudan" - den sista vita noshörningen. Noshörningarna överlevde miljoner år på jorden men överlevde inte den moderna människan."


Vi står sannolikt inför den största massutrotningen av vilda djur och fauna sedan en meteor slog ner och bildade Chicxulub-kratern nära Yucatanhalvön i Mexiko för 65 miljoner år sedan.

Nu står vi kanske inför nästa stora massutrotning orsakad av det globala statliga systemets oförmåga att vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda klimatet och bevara jordens djurliv och natur.-----o-----

S-26

Bildtext: "Korruption — Maktmissbruk. *60% av alla stater har korruptionsproblem. Hälften av G20.' "


Det råder ingen tvekan om att utbredd korruption är ett allvarligt hinder för en positiv utveckling i många delar av världen.-----o-----

S-27

Bildtext: "Högteknologisk krigsföring. Militära aktiviteter förstör vad människor byggt."


Militära aktiviteter har i alla tider förstört vad samhällen eller individer har byggt upp.

Bostäder, offentliga byggnader, sjukhus och annan infrastruktur raseras.

Världens statsmakter spenderade under 2016 svindlande 1686 miljarder US dollar på militären.

Sedan 2016 har de globala militära utgifterna ökat. Inte minskat.-----o-----

S-28

Bildtext: "Ett farligt stormaktsspel. Stater med atomvapen. Med åberopande av den Westfaliska statssuveräniteten kan inget eller ingen hindra den."


Inom den europeiska unionen är det bara Frankrike och Storbritannien som har kärnvapen.

Men EU utgör en starkt hämmande kraft för att dessa skall användas.

Det betyder att Europa i praktiken kan kallas för en kärnvapenfri zon.

En av dessa två stater drar sig nu ur gemenskapen.

Därefter är det fritt fram att använda de nya marina supereffektiva enheterna och välja den typ av vapen som statsmakten finner lämpligt.

Med åberopande av den Westfalens suveränitet verkar inget eller ingen kunna hindra den.-----o-----

S-29

Bildtext: "Språklig och kulturell mångfald. Lågt räknat 6000 och högt 8000 folkgrupper och nationer (kulturregioner). Språk och kultur har varit på Europas agenda i årtionden."


Ledande personer inom EU och Europarådet har gjort klart att den kulturella mångfalden i Europa är kontinentens främsta kvalitet och kännetecken.

Det är på detta fundament som Europa skall utvecklas.

Men i vissa stater är motståndet stort mot en regional mångfald på språk- och kulturområdet.-----o-----

S-30

Bildtext: "Ett möjligt scenario för världens språk. 6 vinnare? 6994 förlorare? Språkdöden ökar - inte minskar."


En global språkmassdöd - lingocide - står för dörren.

Detta sker under tystnad och nästan omärkligt.

Varför ser vi inte mer utbredda protester mot dagens angrepp på den språkliga och kulturella mångfalden?-----o-----

S-31

Bildtext: "Den europeiska statens storleksproblem. För liten för de globala utmaningarna. För stor för de mjuka värdena: språk, kultur, traditioner. Statsbaserad politik förlorar inflytande på flera områden."


Staten har ett storleksproblem - den är för stor och för liten på samma gång.

Det är dags att anpassa statens olika aktiviteter till mer realistiska och effektiva samhällsnivåer.-----o-----

S-32

Bildtext: "Politiken närmare medborgarna. Medborgarna närmare politiken. Verktygen. Subsidiaritetsprincipen. Positivt sinne och god vilja. Ett sätt för politiken att återskapa den folkliga rotkontakten."


Subsidiaritetsprincipen kan användas som ett verktyg för att decentralisera politiken och därigenom föra politiken närmare medborgarna.

Genom att tillämpa subsidiaritetsprincipen på nivåerna både över och under statsnivån öppnas dörren till en starkare och djupare folklig rotkontakt i politiken.-----o-----

S-33

Bildtext: "Subsidiaritet - vem gör vad? EU - Staten - Regionen - Staden/Kommunen - Orter / Samhällen - Familjen / Individen. Flera lager av villiga beslutsfattare."


Subsidiaritetsprincipen är ett vidare begrepp, som är mer filosofiskt än byråkratiskt.

Det är en filosofisk princip som bygger på insikten att ett samhälle består av många lager av potentiella och villiga beslutsfattare och att politiska beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt.

Denna filosofiska uppfattning kommer till uttryck i en av de rapporter som EU lade fram före Maastrichtfördraget 1992.

”Subsidiariteten kan inte reduceras till en uppsättning regler och förfaranden; det är främst en mental inställning.-----o-----

S-34

Bildtext: "Subsidiaritet - Lissabon 2009. EU subsidiaritet idag. EU Medlemsstaten. Ja - Nej - Kanske.Formellt överförd till fördraget om den Europeiska unionen."


Många statsmakter ser subsidiaritetsprincipen som ett hot mot status quo.

En dominerande styrning av EU-institutionerna vidmakthålls av medlemsstaterna.

Resultatet har blivit att en praktisk definition av subsidiaritetsprincipen haft svårt att passera systemet.

Subsidiaritet har därför definierats vagt i ett EU-sammanhang.

Subsidiariteten gäller därför i nästan enbart mellan staten och EU och inte längre ner i systemet.-----o-----

S-35

Bildtext: "Subsidiariteten - ett bättre sätt. Subsidiaritet imorgon. EU - Staten - Regionerna - Kommuner/Lokala nivåer. En viktig ingrediens - god vilja - är nödvändig."


Samma reservationer för vilka frågor som ska behandlas i Bryssel eller i medlemsstaternas huvudstäder kan också tillämpas på förhållandet mellan staten och de regionala och lokala nivåerna.

Subsidiariteten förslår att beslut som kan fattas på regional och lokal nivå bör tas där.

I fördraget om Europeiska unionen står: BESLUTADE att fortsätta processen att skapa en allt närmare union mellan Europas folk, där beslut fattas så nära som möjligt för medborgarna i enlighet med subsidiaritetsprincipen.-----o-----

S-36

Bildtext: "Den logiska geografin. I ett öppet samhälle är mänskliga aktiviteter formade enligt geografins logik. Statsgränser - hinder för sociala aktiviteter."


Många statsgränser har sitt ursprung i kolonisation, militära erövringar och politiska maktkamper.

Detta har orsakat konstgjorda gränsdragningar som blivit ett hinder för den fria rörligheten - sociala kontakter och aktiviteter.

I ett öppet samhälle är mänskliga aktiviteter formade enligt geografins logik.

Den logiska geografin är bl.a. kopplad till en naturlig orientering i den geografiska riktning som man känner samhörighet med.-----o-----

S-37

Bildtext: "Låt förhandlingarna börja .... Förhandlarna. EU - Staten - Regionerna - Lokala nivåer. En konstitutionsdomstol skulle kunna medla tvister och fastlägga resultat. Subsidiaritetsprincipen + God vilja."


Alla förhandlingar bör starta med att bestämma spelreglerna.-----o-----

S-38

Bildtext: "Regionkommittén - COR. Hälso- & sjukvård - Utbildning - Arbetsmarknad/Sysselsättning - Socialpolitik - Ekonomisk och social samverkan - Transportfrågor - Energi - Klimat, klimatförändringar. Områden för konsultation med COR."


Regionkommittén ska rådfrågas inom områden som anses viktiga för medborgarna i regionerna och andra lokala nivåer.

Med dessa kompetensområden har EU gett parterna en utgångspunkt för förhandlingarna om subsidiaritet som säkerställer att politiska beslut placeras på de bästa och mest effektiva nivåerna i en mångfacetterad politisk organisation.-----o-----

S-39

Bildtext: "Kriterier för regionalisering. Historiska gränser - Administrativa överväganden - Behovet av att rationalisera befintliga strukturer - Kostnader - Demografiska hänsyn - Miljöhänsyn - Behovet av att minimera sociala störningar - Öka tillgängligheten till offentlig service - Ekonomisk logik - Utvecklingspotential - Kulturella och språkliga realiteter. Elva grundläggande kriterier för optimal regionalisering."


Under 1990-talet, när entusiasmen för att återföra regionerna till den politiska arenan var som störst, cirkulerade ett antal kriterier för en regionalisering i Europa.

Detta är områden som kan vara relevanta och bör därför övervägas för en lyckad subsidiaritetsförhandling.

 1. Historiska gränser
 2. Administrativa överväganden
 3. Behovet av att rationalisera befintliga strukturer
 4. Kostnader
 5. Demografiska hänsyn
 6. Miljöhänsyn
 7. Behovet av att minimera sociala störningar
 8. Öka tillgängligheten för offentlig service
 9. Ekonomisk logik
 10. Utvecklingspotential
 11. Kulturella och språkliga realiteter


-----o-----

S-40

Bildtext: "Subsidiaritet i praktiken. Polis - Militär - Internationella kontakter - Skolor Utbildning - Skydd hav och sjöar - Delaktighet i media - Kultur & språkfrågor - Hälso- & sjukvård. EU, Staten, Regionerna, Lokala nivåer. Varje offentligt beslut på den bästa och mest effektiva nivån."


Hur skulle subsidiariteten i praktiken kunna se ut om den tillämpas på några gemensamma och viktiga samhällsområden?

Detta är exempel på offentliga och politiska funktioner som kan vara lämpliga för förhandlingar i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

-----o-----

S-41

Bildtext: "EU-regioner - Sverige. Åtta regioner registrerade i EU:s N UTS-system ("Riksområden"). De överensstämmer någorlunda med de historiska kulturregionerna. Registrerade i EU - NUTS klassifikationssystem."


Det finns en regional uppdelning i Sverige som tack vare geografikens logik rimligt väl överensstämmer med de gamla historiska provinserna.

Det är den regionala avdelning som den svenska staten redan registrerat i EU inom ramen för NUTS -klassificeringssystemet.

De historiska regionerna och Sveriges EU-regioner (”Riksområden”) ligger geografiskt nära.

Man undrar naturligtvis varför staten har ansträngt sig för att bryta vissa av de historiska regionerna och ersätta dem med odemokratiska byråkratiregioner.-----o-----

S-42

Bildtext: "Ansvarskommitténs betänkande. Ansvarskommitténs ordförande överlämnar betänkandet i februari 2007 till ansvarig minister. En väl genomarbetad och EU-anpassad utredning. "


Den mest genomarbetade, aktuella och EU-anpassade utredningen som någonsin gjorts i Sverige överlämnades till ansvarig minister 2007.

Rapporten togs fram av en utredning utförd av Ansvarskommittén.

Eftersom den är så väl dokumenterad och välskriven kan den hämtas från statsmaktens arkiv där den förvarats under de senaste 13 åren.

Ansvarskommitténs utredning kan med fördel dammas av och ligga till grund för förhandlingar om regionernas framtid i Sverige.

Och en bättre och effektivare fördelning av det offentliga ansvaret.-----o-----

S-43

Bildtext: "Ansvarskommitténs förslag i korthet. Antal regioner sex och nio - antal innevånare - en till två miljoner - varje region bör ha ett universitet med forskningsinriktning - varje region bör ha ett universitetssjukhus - varje region skall vara ansvarig för regional arbetsmarknadsutveckling - alla statliga myndigheter och verk ska följa samma regionindelning. Politiken närmare medborgarna."


I ansvarsutredningens betänkande skriver man:

"I fokus (för utredningen) stod växande anspråk på offentliga insatser till följd av demografiska förändringar, teknisk och vetenskaplig utveckling, nya värderingar, bättre informerade medborgare och nya politiska frågor. Även globaliseringen, det europeiska samarbetet och förmågan till en vidmakthållen vital demokrati utgör utmaningar. Kommittén har identifierat fyra förutsättningar för att hantera dessa utmaningar:"

 1. "utvecklingskraft (förmåga till utveckling och förnyelse)"
 2. "ett ökat medskapande"
 3. "helhetssyn och minskad sektorisering, samt"
 4. "ökad tydlighet i ansvars- och uppgiftsfördelningen"

Det är precis dessa punkter som denna presentation om Regionernas Europa har tagit upp.-----o-----

S-44

Bildtext: "Regionalisering - inga fler hinder. EU - Maastrichtavtalet 1993 (Fördraget om den Europeiska unionen). Sveriges NUTS 2-regioner - (Riksområden). Ansvarskommitténs förslag. Decentraliseringens nödvändighet. Efter förhandlingarna - en skattereform."


Det som återstår är att damma av utredningsrapporten och använda den som underlag för förhandlingar baserade på subsidiaritetsprincipen och konceptet Regionernas Europa.

Allt är på plats och det enda som saknas är den positiva inställning som EU skrev om i sin utredning från 1992:

”Subsidiariteten kan inte reduceras till en uppsättning regler och förfaranden; det är främst en mental inställning."-----o-----

S-45

Bildtext: "Demokrati med gräsrotskontakt. EU-parlamentet. EU Regionkommittén. Statsparlamentet 1:a Kammaren. Statsparlamentet 2:a Kammaren. Medborgarna röstar fem gånger. "


Det finns en väg framåt att återställa tilltron för det demokratiska systemet, vilket denna presentation har försökt visa.

Metoden är Regionernas Europa.

Verktyget är Subsidiaritetsprincipen.

De rättsliga förutsättningarna föreslås i Maastrichtfördraget från 1992.

Den nödvändiga inställningen för ett framgångsrikt resultat hittar man i en EU-utredning från 1992: "Subsidiaritet ... är främst en mental inställning."

Genom att låta medborgarna - helst genom personlig röst där det är möjligt - rösta fem gånger.

Då kan medborgarna få största möjliga utdelning - gräsrotkontakt med politiken.

Politiken närmare medborgarna.

En visionär dröm?

Kanske.

Men ibland är det visionerna som driver samhället framåt.-----o-----

S-46

Bildtext: "Regioner - Framtidens Europa. Slutord. Politiken närmare medborgarna. Medborgarna närmare politiken."


Denna presentation har beskrivit en framtidsanpassad politisk organisation baserad på konceptet Regionernas Europa och subsidiaritetsprincipen.

Detta koncept placerar varje politiskt och offentligt beslut på den bästa och mest effektiva nivån.

Staten kommer också att hitta sin plats i denna nya mångfacetterade politiska organisation.

Nu är det upp till statsmaktens företrädare att själva acceptera det uppenbara: det globala statssystemet i sin nuvarande form har gjort sitt och kommit till vägs ände.

Det är dags för förändring - för fredens, miljöns, välståndets och den kulturella mångfaldens skull.

En regionalisering av Sverige har varit på gång i mer än ett kvarts sekel.

Det är dags att sätta spaden i jorden och låta förhandlingarna komma igång!-----o-----

Stöd gärna min framställan (petition) till Europeiska kommissionen för ett bättre och mer demokratiskt Europa.

Följ länken och underteckna petitionen!

Svenska - VI UPPMANAR EU-kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka regionernas ställning.

English - WE CALL on the EU Commission to take the necessary steps to strengthen the position of the regions.Comments on this presentation.

Or by email